เราคือหนึ่งในผู้นำด้านผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวในอาเซียน



ก้าวเป็นบริษัทมหาชน โดยดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้า และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

รับผิดชอบต่อสังคม

สร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับพนักงาน และเอื้อเฟื้อต่อสังคม ชุมชน

เพิ่มเติม

รับผิดชอบต่อคู่ค้า

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า โดยดำเนินธุรกิจ อย่างมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

เพิ่มเติม

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม